BC DE LEUG

TITEL I.- BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR

 

Artikel 1.           Naam

 

De vereniging is gekend onder de naam “BC DE LEUG” en ze heeft haar maatschappelijke zetel in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, met name te 2627 SCHELLE, Provinciale Steenweg 59

Rek nr. Argenta 979-2567920-44

 

Artikel 2.          Doel

De vereniging heeft tot doel:

q  de organisatie van biljartwedstrijden voor haar leden

q  zowel wedstrijden onder haar leden binnen de club (de zogenaamde “handicap competitie”), als officiële wedstrijden erkend door de Belgische Biljart Bond en door eventuele andere bonden.  De club is aangesloten bij de Belgische Biljart Bond. 

q  Zowel individuele wedstrijden als wedstrijden per ploeg

q  Organisatie van biljarttornooien zowel interne tornooien (enkel voor clubleden) als externe tornooien

q  Organisatie van biljartlessen zowel voor haar leden als voor derden

q  Organisatie van allerlei evenementen met als doel financiële middelen te vergaren om haar doel verder te realiseren

 

Artikel 3.          Maatschappelijk jaar

 

Het maatschappelijk jaar loopt van 1 september tot 31 augustus van ieder jaar.

De duur van de vereniging is van onbeperkte duur.  Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II.– LEDEN, TOELATINGEN, UITTREDINGEN, AANWERVINGEN, BEDRIJVIGHEID

 

Artikel 4.          Leden

 

De vereniging heeft vier soorten leden:

q  Effectieve leden

q  Jeugdleden

q  Steunende leden

q  Ereleden

Effectieve leden: dit zijn leden die de biljartsport beoefenen en voor minstens één discipline ingeschreven zijn in de handicapcompetitie.
Enkel deze leden hebben stemrecht, tenzij zij dit stemrecht (tijdelijk) verliezen indien zij ingebreke zijn gebleven met de statutaire bepalingen.

Jeugdleden: dit zijn leden die op de eerste dag van het maatschappelijk jaar jonger zijn dan 19 jaar.  Zij zijn vrijgesteld van het eventuele vastgesteld éénmalige toetredingsvergoeding.  Zij dienen wel het maandelijks lidgeld te betalen (= lidgeld van de effectieve leden).  Zij hebben wel stemrecht maar geen recht op een vermogensbestanddeel bij een eventuele ontbinding van de club.  De overige modaliteiten (rechten en verplichtingen) worden bepaald in het Huishoudelijk Reglement

Steunende leden en ereleden: dit zijn leden die binnen de vereniging de biljartsport niet beoefenen.  Deze leden hebben géén stemrecht en hebben ook geen enkel recht op een vermogensbestanddeel indien de club zou ontbonden worden.  De modaliteiten (financiële bijdrage; eventuele voordelen) worden bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt.  Het minimum aantal effectieve leden is vastgesteld op zeven.

 

Artikel 5.          Lidgeld

 

Elk van de effectieve (en jeugdleden) leden dient iedere maand lidgeld te betalen.  Het bedrag van het maandelijks lidgeld wordt bepaald door de Algemene Vergadering en zal opgenomen worden in het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 6.          Aanvaarding nieuwe leden

 

Over de aanvaarding van nieuwe effectieve (en jeugd) leden wordt beslist door de algemene vergadering.  De algemene vergadering kan bepalen dat er een éénmalig toetredingsvergoeding is verschuldigd en indien van toepassing zal dit opgenomen worden in het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 7.          Ontslag en uitsluiting van de leden

 

Ieder lid kan steeds ontslag nemen.  Dit ontslag dient schriftelijk te gebeuren gericht aan de Raad van Bestuur of mondeling tijdens een algemene vergadering.

De beslissing omtrent de  uitsluiting van een lid is voorbehouden aan de algemene vergadering.  De Raad van Bestuur zal het voorstel tot uitsluiting gemotiveerd voorleggen aan de Algemene Vergadering, die vervolgens zal beslissen bij gewone meerderheid.

 

Artikel 8.          Rechten van de ontslagen en uitgesloten leden

 

Het lid dat ontslag neemt is geen lidgeld meer verschuldigd vanaf de maand waarin het ontslag werd gegeven.

Het lid dat uitgesloten werd is geen lidgeld meer verschuldigd vanaf de maand waarin de beslissing door de Algemene Vergadering tot uitsluiting werd genomen.

Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd ingeval van sterfte.  In de maand van overlijden is geen lidgeld meer verschuldigd.  De erfgenamen kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit of patrimonium en kunnen geen teruggave eisen van de door het overleden lid betaalde lidgelden.  Indien er een batig saldo ten gunste van het overleden lid zou zijn dan is het de autonome beslissing van de Raad van Bestuur om het saldo uit te betalen aan de erfgenamen.

 

TITEL III.– BEHEER, DAGELIJKS BESTUUR

 

Artikel 9.          Raad van Bestuur

 

De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie leden, benoemd onder de effectieve leden voor een termijn van twee jaar en te allen tijde door haar herroepbaar.  De uittredende beheerders zijn herbenoembaar.

 

Artikel 10.      Functies.

 

De Raad van Bestuur voorziet maximaal zeven functies namelijk:

q  Voorzitter

q  Ondervoorzitter

q  Penningmeester

q  Secretaris

q  Sportbestuurder

q  Feestbestuurder

q  Twee Raadsleden

De functies worden toegewezen door de Raad van Bestuur.  Zij kan echter beslissen om de functie van voorzitter te laten verkiezen door de Algemene Vergadering gelet op het belang van deze functie.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter.

 

Artikel 11.      Werking Raad van Bestuur

 

De Raad vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van drie leden van de Raad van Bestuur.  Hij kan slechts beraadslagen indien minstens de helft (50 %) van de leden aanwezig is.  Indien deze vijftig procent (50 %) niet bereikt is, wordt er een nieuwe vergadering vastgelegd waarin deze vijftig procent (50 %) niet meer van toepassing is.  Zijn beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.  Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

Van iedere vergadering wordt door de secretaris een verslag opgesteld onder de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en ingekleefd in het notulenboek

 

Artikel 12.      Machten Raad van Bestuur

 

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht om de vereniging te beheren en te besturen.  Enkel de specifieke handelingen welke zijn opgesomd in artikel 13 behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene vergadering.  De Raad van Bestuur kan onder meer alle betalingen ontvangen en er kwijting voor eisen of geven, alle deposito’s ontvangen of geven, alle privé of officiële subsidies of tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen; alle legaten en schenkingen aanvaarden en ontvangen.

De vereniging wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van haar voorzitter of door de gezamenlijke handtekening van twee beheerders, doch mits bijzondere voorafgaandelijke machtiging of goedkeuring van de gestelde handeling door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om de titel van Erevoorzitter toe te kennen.  De Erevoorzitter kan op verzoek van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen, doch heeft slechts een adviserende functie en heeft geen stemrecht binnen de Raad van Bestuur.

 

TITEL IV.– ALGEMENE VERGADERING

 

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

Worden aan haar bevoegdheid voorbehouden:

1. de wijziging van de statuten (quorum:50%/beslissing:75%);

2. de benoeming en ontslag van de beheerders en commissarissen (quorum:50%/beslissing 50%);

3. de goedkeuring van de boekhouding en de begroting (quorum:50%/beslissing:50%);

4 het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (quorum 50%/beslissing 50%);

5. de vrijwillige ontbinding van de vereniging (quorum:75%/beslissing:75%);

6. de toetreding of uitsluiting van leden (quorum 50%/beslissing 50%);

7. alle beslissingen die de machten van de Raad van Bestuur te boven gaan of waar de Raad van Bestuur het opportuun vindt om de beslissing te laten nemen door de Algemene Vergadering (quorum 50%/beslissing: 50%).


 

Artikel 14.      Algemene Vergadering

 

In ieder maatschappelijk jaar zullen er drie Algemene Vergaderingen gehouden worden, namelijk in de maanden september; januari en juni.

De algemene vergadering welke gehouden zal worden in de maand september zal minstens volgende agendapunten behandelen:

q  Bespreking praktische modaliteiten met betrekking tot het nieuw biljartsportjaar

q  Beslissing met betrekking tot toetreding of uitsluiting van leden

De algemene vergadering welke gehouden zal worden in de maand januari zal minstens volgende agendapunten behandelen:

q  Bespreking van de balans van het afgelopen maatschappelijk jaar per 31/08.

q  Bespreking verslag van de commissarissen

q  Goedkeuring van balans en kwijting aan de Raad van Bestuur

q  Bespreking en goedkeuring van de begroting voor lopend maatschappelijk jaar.

q  Benoeming van twee commissarissen (deze dienen het statuut van effectief lid te bezitten).

q  Benoeming nieuwe leden van de Raad van Bestuur

q  Onpare jaren: Voorzitter – Penningmeester en 1 of 2 raadsleden

q  Pare jaren    : Secretaris – Sportbestuurder en 1 of 2 raadsleden

q  Beslissing met betrekking tot toetreding of uitsluiting van leden

De algemene vergadering welke gehouden zal worden in de maand juni zal minstens volgende agendapunten behandelen:

q  Beslissing met betrekking tot toetreding of uitsluiting van leden

De vereniging kan op ieder ogenblik in buitengewone algemene vergadering samengeroepen worden op beslissing van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens een vijfde van de effectieve leden.  Iedere vergadering zal gehouden worden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de uitnodiging.

 

Artikel 15.      Bijeenroeping – Agenda

 

De effectieve (en jeugd) leden worden uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen.  De uitnodiging zal kenbaar gemaakt worden via “uithangen” aan het prikbord in het clublokaal.  Enkel voor de buitengewone algemene vergadering met als agendapunt de ontbinding van de club, dient de uitnodiging schriftelijk te gebeuren aan ieder effectief (n jeugd) lid. minstens veertien dagen vóór de vergadering. De agenda wordt in de uitnodiging vermeld.

Indien het vereiste quorum (aantal aanwezigen) niet bereikt wordt, dan dient er een nieuwe vergadering bijeengeroepen te worden, zonder vereist quorum en kunnen de beslissingen genomen worden volgens de vereiste meerderheden zoals gesteld in  REF _Ref50276347 \r \h Artikel 13.

 

Artikel 16.      Toegang tot de vergadering

 

Enkel effectieve (en jeugd) leden hebben het recht om de vergadering bij te wonen.  Deze kunnen zich evenwel door een ander lid laten vertegenwoordigen.

Ieder lid mag slechts houder zijn van één volmacht.

 

Artikel 17.      Voorzitter vergadering

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij afwezigheid door de ondervoorzitter.

 

Artikel 18.      Beslissingsbevoegdheid – Verslag - Stemrecht

 

Voor het vereiste quorum (aantal aanwezigen) en de eventuele gekwalificeerde beslissingsvereiste wordt verwezen naar artikel 13

Ieder effectief  en jeugd) lid heeft recht op één stem.

Van iedere vergadering wordt door de secretaris een verslag opgesteld onder de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en ingekleefd in het notulenboek

Enkel effectieve (en jeugd) leden kunnen een uittreksels vragen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

TITEL V.– JAARREKENING, BALANSEN

 

Artikel 19.      Jaarrekening

 

Ieder jaar worden op eenendertig augustus de jaarrekening van het afgelopen jaar opgemaakt en de begroting voor het komende jaar.  Beiden worden voorgelegd ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering.

 

TITEL VI.– WIJZIGING, ONTBINDING, VEREFFENING

 

Artikel 20.      Ontbinding - vereffenaars

 

Bij vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering twee vereffenaars aanstellen.

 

Artikel 21.      Bestemming netto actief

 

Bij iedere vrijwillige of gerechtelijke ontbinding die zich voordoet op welk ogenblik en om welke reden dan ook zal het netto actief van de ontbonden vereniging verdeeld worden onder de effectieve leden.  Enkel de effectieve leden die op het moment van de vereffeningstelling minstens vijf jaar effectief lid zijn maken aanspraak op een volwaardig deel.  De overige effectieve leden hebben recht op hun deel in verhouding tot het aantal maanden dat zij reeds in de club zijn (verhoudingsgewijs, een breuk met in de noemer 60 maanden en in de teller het aantal maanden dat zij reeds in de club zijn).

 

Artikel 22.      Niet voorziene bepalingen

 

Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten is voorzien, wordt geregeld door het Huishoudelijk Reglement.  Indien er geen regeling voorzien is in het huishoudelijk reglement dan dient de beslissing genomen te worden door de Raad van Bestuur, dit enkel indien er geen dwingende wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

Aldus opgemaakt door de Raad van Bestuur te Malle op 02/09/2003 en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 07/09/2004.

 

____________________                ____________________                ____________________

Frédy BLEYS                                 Jan PEETERS                            De Smet Willem

Voorzitter                                     Penningmeester                           Ondervoorzitter

                                                               

De Smet Willem                         Wilfried Vermeulen

Sportbestuurder                               Secretaris

  _________________                  ____________________

Peeters Albert                                          

Raadslid       

  _________________